sales@pasco.com.vn
024 36400 772
Tiếng ViệtEnglish

DỰ ÁN THAM KHẢO – TRÊN THẾ GIỚI (3)

Trường Central York School District (USA)

Nhà máy Wincup (USA)

Công ty Biotech Facility

Pepsico (Trung Quốc)

Trung tâm dịch vụ SMIC