sales@pasco.com.vn
024 36400 772

Sản phẩm đo lường, phân tích

Chúng tôi cung cấp thiết bị đo lường công nghiệp với chi phí và chất lượng tốt nhất cho các quy trình công nghiệp nhằm thu thập thông tin đo lường chính xác, tin cậy và ổn định phục vụ các yêu cầu đo và điều khiển, giám sát quá trình công nghệ cũng như quan trắc số liệu phục vụ phân tích, giám sát trong nhiều ngành công nghiệp.

Các sản phẩm đo lường, phân tích