Ứng dụng trong ngành công nghiệp tiêu dùng

Sugar Refinery

- 1 x Freelance engineering station
- 12 x Freelance Operator Station
- 5 x AC 800F controllers
- 4,400 Rack I/O signals
 
 

Animal food production from Sugar Canes

- 2 x 2 Freelance operator station
- 1 x AC 800F controller
- S800 remote I/O stations, 700 I/O signals
- 800xA Batch management

 

Liên hệ