Ứng dụng freelance

Ngày nay, Freelance được sử dụng hầu hết trong các ngành công nghiệp: dầu khí, dược, khai khoáng, công nghệ thực phẩm và các ngành công nghiệp khác. 

Sản phẩm của Ứng dụng freelance

Ứng dụng trong ngành dầu và khí
Liquefied petroleum gas (LPG) recovery + process - 1 x Control Builder F Engineering Station - 2 x DigiVis operator stations - 1 x redundant AC 800F controller - 1 x S800 remote I/O station, ca. 200 I/O signals - Linking Device 800HSE, ca. 70 I/O signals Foundation Fieldbus     Styrene production - 1 x Control Builder F Engineering Station - 6 x DigiVis operator stations - 2 x redundant AC 800F controllers - 22 x...
Ứng dụng trong ngành công nghiệp hóa chất
Plastics Production  (Monomer) - 2 x Freelance operator stations - 1 x redundant AC 800F controller - S800 remote I/O stations, ca. 400 I/O signals - S900 remote I/O stations, ca. 100 I/O intrinsic safe signals - 800xA Batch management     Coal (High Sulphur) to Methanol production - 4 x Freelance engineering stations - 16 x Freelance dual screen operator stations - 18 x AC 800F controllers...
Ứng dụng trong công nghệ khai khoáng
Pelletizing plant to process and export iron - 2 x Freelance Engineering workstations - 4 x Process Portal operator workplaces - 14 x redundant AC 800F controllers - S800 I/O remote I/O stations, ca. 10,000 I/O signals     Cement Factory - 3 x Freelance operator stations - 2 x AC 800F controllers - S800 remote I/O station, ca. 1,000 I/O signals  
Ứng dụng trong ngành công nghiệp tiêu dùng
Sugar Refinery - 1 x Freelance engineering station - 12 x Freelance Operator Station - 5 x AC 800F controllers - 4,400 Rack I/O signals     Animal food production from Sugar Canes - 2 x 2 Freelance operator station - 1 x AC 800F controller - S800 remote I/O stations, 700 I/O signals - 800xA Batch management  
Các ứng dụng khác
Steel production - 1 x Freelance engineering station - 6 x Freelance operator stations - 2 x redundant AC 800F controllers - 3 x single AC 800F controllers - 2,000 I/O Rack I/Os     Bio Diesel Plant - 1 x Freelance engineering station - 3 x Freelance operator stations - 2 x redundant AC 800F controllers - S800 remote I/O station, 1,500 I/Os