Trạm vận hành tương tác 3D

Cách thức mới để hiện thị dữ liệu là có sẵn với việc bổ sung bẳng tương tác hệ thống 800xA cung cấp cái nhìn 3D của các chỉ số hoạt động chính trong hệ thống

 

Khả năng quản lý hàng loạt được cải tiến thông qua sử dụng một môi trường xử lý thủ tục hàng loạt đa luồng mới.

 

 

Tổng quan thời gian thực của nhà máy qua trạm vận hành tương tác 3D

 

 

 

800xa 3D Navigation Concept