Trạm vân hành thông minh IOW

 

Trạm vận hành thông minh là môi trường làm việc hấp dẫn, khoa học, nâng cao hiệu suất tạo điều kiện cho quyết định vận hành nhanh và chính xác. 

Sản phẩm của Trạm vân hành thông minh IOW

EOW-f2
Operator Console including desk, 1 large screen area (3840x1080 mm (2 monitors)), 2 sets of 2 wide screen monitors, multi-client keyboard, speakers, remote graphical distribution (25 m fiber cables and interface cards). Software included: 1 EOW Workplace, 3 Large Operator Workplaces. Note: At pricebook release this item required a TSA to be ordered. Please, check current need of a TSA in the TSA Database before ordering.
EOW-f3
Operator Console including desk, 1 large screen area (5760x1080 mm (3 monitors)), 2 sets of 3 wide screen monitors, multi-client keyboard, speakers, remote graphical distribution (25 m fiber cables and interface cards). Software included: 1 EOW Workplace, 3 Large Operator Workplaces. Note: At pricebook release this item required a TSA to be ordered. Please, check current need of a TSA in the TSA Database before ordering.
EOW-x2
Operator Console including motorized ergonomic desk, 1 large screen area (3840x1080 mm (2 monitors)), 2 sets of 2 wide screen motorized monitors, multi-client keyboard, public speakers, directed sound shower speaker, high frequency lighting, operator video camera, remote graphical distribution (25 m fiber cables and interface cards). Software included: 1 EOW Workplace, 3 Large Operator Workplaces, 1 Video Camera Input Channel, 3 Video Clients. Note: At pricebook release this...
EOW-x3
Operator Console including motorized ergonomic desk, 1 large screen area (5760x1080 mm (3 monitors)), 2 sets of 3 wide screen motorized monitors, multi-client keyboard, public speakers, directed sound shower speaker, high frequency lighting, operator video camera, remote graphical distribution (25 m fiber cables and interface cards). Software included: 1 EOW Workplace, 3 Large Operator Workplaces, 1 Video Camera Input Channel, 3 Video Clients. Note: At pricebook release this...