Trạm kỹ thuật

 

Control Builder F:

 

Control Builder F là công cụ kỹ thuật của hệ Freelance. Nó được dùng để cấu hình và thực hiện toàn bộ các hàm tự động cần thiết. Hơn nữa, giao diện DigiVis không chỉ kết hợp cùng với Control Builder F  mà còn dùng để tạo ra giao diện đồ họa, cái cho người dùng biết được trạng thái của quá trình đang hoạt động.

 

Toàn bộ hệ thống Freelance có thể được cấu hình online, thông qua việc Control Builder F được kết nối với bộ điều khiển hoặc offline. Đối với cấu hình theo kiểu offline, bộ điều khiển là không cần thiết nữa.  Chương trình được viết khi cấu hình offline, có thể được tải xuống bộ điều khiển sau:

Trong một trường hợp riêng biệt, có thể cấu hình FOUNDATION Fieldbus thông qua các chương trình được viết trên Control Builder F ngay cả khi ko cần các thiết bị trường.

 

-   Một công cụ phần mềm đơn cho việc thực hiện có chức năng tự động,giao diện và các thông số của fieldbus:

Cấu hình đồ họa với công cụ chỉnh sửa “mạnh” thông qua chuẩn IEC 61131-3 trong bất kỳ các ngông ngữ lập trình sau:

                     + FBD: theo các khối chức năng

                     + IL: theo các danh sách lệnh

                     + LD: theo biểu đồ thang

                     + SFC: lập trình theo kiểu dạng chuỗi

                     + ST: lập trình có cấu trúc

-   Một thư viện các khối chức năng với hơn 220 Chức năng khác nhau, miêu tả đầy đủ các chức năng cơ bản trong chuẩn IEC 61131-3

-   Một thư viện macro chứa hơn 200 khối khác nhau, nó có thể tăng lên tùy theo người sử dụng

-   Một cấu trúc “cây” thể hiện linh hoạt chương trình với một cấu trúc dễ hiểu

-   Chức năng phát hiện và sửa lỗi nhanh chóng và dễ dàng.

-   Chức năng hướng dẫn thuận tiện, giúp ích nhiều cho quá trình lập trình

-   Chức năng nhập và xuất các chương trình có sẵn.

-   Chức năng “mã bảo vệ” cho phép bảo vệ ‘tài nguyên” của dự án và ngăn ko cho các can thiệp ko cần thiết từ bên ngoài.

-   Các tài liệu về lập trình, truyền thông và thiết bị trường đươc thống nhất và có thể được mở rộng

-   Tích hợp việc trợ giúp online

-   File dự án có thể được lưu trữ trên bất kỳ một hình thức nào ( ổ cứng máy tính, đĩa CD, bộ nhớ di động…) nó bao gồm toàn bộ chương trình, đồ họa, bộ điều khiển và các thông số thiết bị trường.

-   Chương trình được mô phỏng và kiểm tra thậm chí không cần các thiết bị phần cứng mà thông qua chương trình mô phỏng bộ điều khiển trên PC.

 

Sơ đồ cây của chương trình: Là công cụ chính trong việc quản lý toàn bộ chương trình người dùng. Toàn bộ dữ liệu của dự án được trình bày theo dạng cấu trúc hình cây.

Trong một cấu trúc dự án gồm có:

-   Dữ liệu trong dự án được cấu trúc.

-   Mức độ yêu cầu và chu kỳ thời gian được định nghĩa.

-   Chương trình được ấn định theo mức độ của yêu cầu bài toán.

-   Chương trình, đồ án của dự án có thể mở đề chỉnh sửa, copy hoặc di chuyển.

-   Chương trình được kiểm tra độ tin cậy và trạng thái xử lý.

-   Dữ liệu chương trình được xuất và nhập

-   Chương trình người được tải vào phần trạm xử lý và vận hành.

 

Cơ sở dữ liệu của dự án: Toàn bộ tín hiệu, biến và khối chức năng được quản lý trong hệ thống Freelance thông qua một cơ sở dữ liệu chung bao gồm:

-   Danh sách biến (đầu vào, ra, biến nội),

-   Các khối chức năng,

-   Đồ họa

-   Chương trình.

Do cơ sở dữ liệu có tính chất mở rộng, dữ liệu quan trọng nên chỉ được nạp một lần để tránh trường hợp các lỗi có thể xuất hiện trong thời gian viết chương trình.

Danh sách các biến và khối chức năng được tự động tạo lập sau khi dự án được thiết lập.

 

Một số chức năng khác bao gồm:

-   Có thể thay đổi tên, chú thích, dữ liệu và loại module.

-   Tìm kiếm và hiển thị biến cần tìm

-   Chỉ dẫn của các hàm chức năng cho người dùng biết được các khối chức năng gồm các biến nào hoặc cho ta biết một biến cụ thể nằm ở khối chức năng nào.