Phần mềm Compact Suite

Compact HMI 800

Phầm mềm Compact HMI 800 rất trực quan và hoàn toàn cho phép vận hành thao tác trên máy tính dựa trên chuẩn giao diện người-máy cho các ứng dụng HMI và SCADA trong công nghiệp. Các chức năng điều hành bao gồm chức năng về đồ họa (Graphic), Faceplates, cảnh báo/sự kiện (Alarm/Events), đồ thị (Trending), dữ kiện Lưu Trữ và Báo cáo (History/Reporting), thêm vào đó còn có chức năng như gửi tin nhắn (SMS), phép toán phụ, giám sát hệ thống, cơ sở dữ liệu thời gian thực của hệ SCADA, và kiểm soát xử lý tài liệu.

Thư viện các đối tượng cơ bản (dạng đối tượng PLC) của Compact HMI 800 bao gồm đầy đủ các thành phần đồ họa hoàn chỉnh có thể sử dụng ngay cho các mục đích thiết kế ứng dụng đồ họa. Phầm mềm Compact HMI 800 được ghi vào duy nhất một đĩa DVD và có thể cài đặt trên máy tính dùng hệ điều hành Windows XP.

Compact Control Builder M

Compact Control Builder M
Phần mềm lập trình Control Builder M là công cụ mạnh mẽ cho việc tạp ra các giải pháp điều khiển  và tái sử dụng thư viện điều khiển cho bộ điều khiển AC 800M.   Trong bộ điều khiển công nghiệp AC 800M vận hành trong môi trường Window, cung cấp chức năng điều khiển trên...
View Details

Control Builder F

Control Builder F
Control Builder F là công cụ kỹ thuật của hệ Freelance. Nó được dùng để cấu hình và thực hiện toàn bộ các hàm tự động cần thiết. Hơn nữa, giao diện DigiVis không chỉ kết hợp cùng với Control Builder F  mà còn dùng để tạo ra giao diện đồ họa, cái cho người dùng biết được trạng thái của quá...
View Details