Giao tiếp truyền thông

Một loạt các thiết bị hiện trường của ABB và các nhà sản xuất bên thứ ba được chứng nhận để sử dụng với hệ thống 800xA. Chúng tôi bổ sung thêm một cách liên tục bằng cách làm việc với Device Integration Cente để quản lý và tăng cường thư viện bổ sung. Dịch vụ này cũng có sẵn sàng cho khách hàng với yêu cầu đặc biệt.

Sản phẩm của Giao tiếp truyền thông