Control Builder F

Control Builder F là công cụ kỹ thuật của hệ Freelance. Nó được dùng để cấu hình và thực hiện toàn bộ các hàm tự động cần thiết. Hơn nữa, giao diện DigiVis không chỉ kết hợp cùng với Control Builder F  mà còn dùng để tạo ra giao diện đồ họa, cái cho người dùng biết được trạng thái của quá trình đang hoạt động.

 

Toàn bộ hệ thống Freelance có thể được cấu hình online, thông qua việc Control Builder F được kết nối với bộ điều khiển hoặc offline. Đối với cấu hình theo kiểu offline, bộ điều khiển là không cần thiết nữa. Chương trình được viết khi cấu hình offline, có thể được tải xuống bộ điều khiển sau.

 

Trong một trường hợp riêng biệt, có thể cấu hình FOUNDATION Fieldbus thông qua các chương trình được viết trên Control Builder F ngay cả khi ko cần các thiết bị trường.