Compact Control Builder M

Phần mềm lập trình Control Builder M là công cụ mạnh mẽ cho việc tạp ra các giải pháp điều khiển  và tái sử dụng thư viện điều khiển cho bộ điều khiển AC 800M.

 

Trong bộ điều khiển công nghiệp AC 800M vận hành trong môi trường Window, cung cấp chức năng điều khiển trên dải rộng: từ điều khiển logic nhị phân đến bộ điều khiển cao cấp. Lựa chọn 6 ngôn ngữ lập trình để phù hợp với nhiệm vụ, các kỹ sư lập trình để hệ thống phù hợp với từng ứng dụng và dễ dàng sử dụng hơn.