Bộ khởi động mềm PSS
Khởi động và dừng mềm chỉnh từ 1-30s, thực hiện 30 lần khởi động/giờ. Tiếp điểm phụ 1NO; cấp bảo vệ IP20. Cấp điện áp  110 − 120 V AC 
or 220 − 240 V AC: PSS18/30; PSS30/52; PSS37/64; PSS44/76; PSS50/85; PSS60/105; PSS72/124; PSS85/147; PSS105/181; PSS142/245; PSS175/300; PSS250/430; PSS300/515
Liên hệ