Dịch vụ kiểm toán năng lượng

Kiểm toán năng lượng là gì?

 

Kiểm toán năng lượng là hoạt động nhằm đánh giá thực trạng hoạt động của hệ thống năng lượng của Doanh nghiệp, xác định những khu vực sử dụng năng lượng lãng phí, và tìm ra các cơ hội tiết kiệm năng lượng, từ đó đề xuất các giải pháp tiết kiệm năng lượng.

 

 

Lợi ích mang lại khi sử dụng dịch vụ Kiểm toán năng lượng

 

- Xác định được tiềm năng tiết kiệm năng lượng và mức độ ưu tiên của từng giải pháp;

 

- Đánh giá được ảnh hưởng của giải pháp tiết kiệm năng lượng tới các hoạt động sản xuất, kinh doanh của Doanh nghiệp trong tương lai;

 

- Tăng cường nhận thức về sử dụng năng lượng của lãnh đạo và nhân viên trong Doanh nghiệp.

 

 

Làm cách nào Kiểm toán năng lượng đạt được lợi ích đó

 

- Lượng hóa mức năng lượng tiêu thụ, chỉ ra các tồn tại trong vấn đề quản lý và sử dụng năng lượng;

 

- Đưa ra các giải pháp quản trị nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng;

 

- Đánh giá về mặt lợi ích, chi phí của các giải pháp đầu tư công nghệ tiết kiệm năng lượng.

 

 

Tại sao PASCO là đơn vị tin cậy thi hành hệ thống

 

PASCO có đội ngũ kiểm toán viên và cán bộ kỹ thuật nhiều kinh nghiệm, quy trình kiểm toán năng lượng chuyên nghiệp, cùng các thiết bị đo kiểm hiện đại phục vụ triển khai dịch vụ Kiểm toán năng lượng.